Regulamin Balu Andrzejkowego

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZIE „Bal Andrzejkowy w Kantynie Portowej”

 1. Postanowienia ogólne   
  1. Organizatorem Imprezy jest spółka A. Erdmann, R. Erdmann „WAR” spółka jawna, KRS: 0000084475 adres:
   ul. Jagiellońska 13, 74-500 Chojna. Impreza odbędzie się w restauracji Kantyna Portowa, ul. Bytomska 16,
   70-603 Szczecin (dalej: „Restauracja”).
  2. Regulamin stanowi o regułach i zasadach, na jakich odbywa się Bal andrzejkowy, która rozpocznie się w dniu 26.11.2022 r. o godzinie 20:00, a zakończy 27.11.2022 r. o godz. 3:30 oraz stanowi załącznik do umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy.
  3. Za zawarcie umowy uważa się uiszczenie opłaty za rezerwację miejsca na imprezie.
  4. Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie imprezy, niezależnie od celu ich pobytu.
   Każda z osób przebywających w Restauracji zobowiązana jest do przestrzegania postanowień regulaminu oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych i przedstawicieli Organizatora.
  5. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg Imprezy wyłącznie, jeżeli wszyscy uczestnicy przestrzegają postanowień Regulaminu oraz stosownych przepisów prawa polskiego.
 1. Informacje dla Uczestników imprezy
  1. Organizator informuje, że Uczestnicy imprezy będą przebywali pod wpływem głośniej muzyki oraz istnieje możliwość zastosowania jasnych świateł mogącą być przyczyną różnych dolegliwości. Tym samym, każdy Uczestnik bierze udział w Imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Imprezy bez wcześniejszego uprzedzania uczestników Imprezy.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu Imprezy w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może być utrwalony, a następnie rozpowszechniany w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych. Wejście na teren Restauracji, stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości sumy,
   na jaką opiewał bilet na Imprezę, która, z przyczyn niezależnych od Organizatora, została odwołana. Impreza może zostać odwołana m. in. wobec niewystarczającej frekwencji (w tym przypadku najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem przyjęcia).
  5. Organizator zastrzega możliwość ograniczenia imprezy wyłącznie do jednej Sali, na której będzie występował zespół muzyczny, z powodu niewystarczającej frekwencji.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej Imprezy, jeżeli jest to spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Uczestnika lub osób trzecich, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo są spowodowane siłą wyższą, rozumianą jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia (strajki, katastrofa, klęska żywiołowa, wojna, decyzje odpowiednich władz).
  7. W przypadku, gdy posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem uiszczonej sumy, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu imprezy. W każdym wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek
   o zwrot kwoty, na jaką opiewa bilet zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty imprezy.
  8. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 1. Wstęp na teren imprezy
  1. Wstęp oraz przebywanie na terenie imprezy dozwolony jest tylko dla osób pełnoletnich (mających w dniu imprezy ukończone 18 lat) i posiadających ważny bilet wstępu oraz ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
  2. Uczestnik, który raz opuści teren Imprezy nie może ponownie wejść na jej teren – Bilet wstępu jest biletem jednorazowego wejścia.
  3. W celu zapobiegnięcia wniesieniu rzeczy niedozwolonych, każda osoba wchodząca na teren Restauracji oraz jej rzeczy osobiste mogą podlegać kontroli przy wejściu na teren Imprezy.
  4. Organizator zobowiązany jest do odmowy wstępu lub usunięcia z terenu Imprezy:
 1. Osobom odmawiającym poddania się czynnościom wymienionym w punkcie 3.3
 2. Osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub jakichkolwiek innych środków odurzających, psychotropowych lub podobnie działających.
 3. Osobom posiadającym broń, przedmioty niebezpieczne, łatwopalne, wybuchowe lub pirotechniczne, ostre przedmioty, itp.
 4. Osobom posiadającym alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające lub działające w podobny sposób.
 5. Osobom posiadającym jakikolwiek sprzęt zagłuszający, umożliwiający wydawanie dźwięku lub inny, utrudniający przeprowadzenie Imprezy zgodnie z jej programem.
 6. Osobom posiadającym napoje oraz żywność zakupioną poza terenem Imprezy.
 7. Osobom zachowującym się agresywnie, stwarzającym sytuacje powszechnie uważane za naruszenie porządku publicznego lub prowokującym do tych czynów.
  1. Ocena przedmiotów i zachowań wymienionych w punkcie 3.4 pozostaje w kompetencji Organizatora imprezy.
  2. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę i przebywania na niej osobom:
 1. posiadającym niebezpieczne elementy ubioru, tj. metalowe elementy, łańcuchy, ostre zakończenia itp.,
 2. których wygląd zewnętrzny utrudnia lub uniemożliwia identyfikację,
 3. nie posiadającym aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 1. Bezpieczeństwo i porządek na terenie Obiektu
  1. Uczestnicy Imprezy oraz inne osoby przebywające na terenie Imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb porządkowych, ochrony oraz pracowników Restauracji.
  2. Uczestnicy Imprezy oraz inne osoby przebywające na terenie Imprezy zobowiązani są do zachowywania się
   w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych uczestników Imprezy, a w szczególności stosować się do zapisów niniejszego Regulaminu.
  3. Wszelkiego rodzaju próby niszczenia mienia Organizatorów lub cudzego mienia zostaną potraktowane jako zachowania zagrażające bezpieczeństwu.
  4. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
  5. Zabrania się:
 1. Wnoszenia i posiadania na terenie Imprezy alkoholu, narkotyków lub jakichkolwiek innych środków odurzających lub podobnie działających i innych artykułów.
 2. Wprowadzania wszelkich zwierząt na teren Imprezy.
  1. Organizator w zakresie określonym w odpowiednich przepisach jest uprawniony do utrwalenia przebiegu Imprezy,
    w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do późniejszych działań na zasadach określonych w odpowiednich przepisach.
  2. Ochrona oraz pracownicy restauracji, uprawnieni są do:
 1. sprawdzenia uprawnień do wstępu i przebywania na terenie Imprezy, a w przypadku stwierdzenia ich braku – wezwania do opuszczenia terenu Imprezy,
 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. sprawdzania zawartości toreb, bagaży, odzieży osób, w przypadku których zachodzi podejrzenie posiadania zabronionych przedmiotów,
 4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub łamiącym postanowienia niniejszego Regulaminu, a w przypadku niestosowania się do poleceń – wezwania do opuszczenia terenu Imprezy,
  1. Uczestnicy, którzy swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny, zagrażają bezpiecznemu przebiegowi Imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, obowiązani są do niezwłocznego opuszczenia Imprezy.
  2. W przypadku stwierdzenia w przeglądanych bagażach, torbach lub odzieży przedmiotów zagrażających lub niedozwolonych, służby porządkowe mogą zobligować ich właściciela lub posiadacza do ich pozostawienia
   w depozycie lub, w razie odmowy ich zdeponowania, do opuszczenia terenu imprezy.
  3. 4.10. Na terenie Imprezy zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych, promocyjnych, sprzedażowych, zarobkowych, agitacyjnych, politycznych bez pisemnej zgody Organizatora.
  4. 4.11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia powstałe w wyniku jego działania/ zaniechania, w tym szkody dokonane na terenie Restauracji lub dokonane pracownikom Restauracji, Uczestnikom oraz osobom trzecim, bez względu na fakt czy szkody zostały dokonane w pomieszczeniach wynajętych przez Zamawiającego czy też w innych częściach Restauracji. Ponadto, w przypadku konieczności wykonania usług dodatkowego sprzątania w wyniku incydentalnych działań uczestników imprezy Organizator ma prawo obciążyć Uczestnika opłatą, w kwocie równej poniesionym kosztom. W każdym przypadku Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania na podstawie noty księgowej wystawionej przez Organizatora po Imprezie w terminie wyznaczonym w nocie.
  5. 4.12. Restauracja jest uprawniona do podjęcia natychmiastowej interwencji, przerwania Imprezy lub jej zmodyfikowania, jeśli stwierdzi, że zostały naruszone przez Uczestników przepisy przeciwpożarowe lub inne przepisy bezpieczeństwa, jak również w przypadku gdy Impreza przebiega w sposób rażąco odmienny od planu pierwotnie ustalonego.
  6. 4.13. Restauracja jest uprawniona do podjęcia natychmiastowej interwencji, przerwania Imprezy lub jej zmodyfikowania, jeśli stwierdzi, że istotnie zostało naruszenie mienie lub elementy Restauracji.
 1. Szatnia
  1. Na terenie Imprezy dostępna będzie szatnia dla posiadaczy biletów. Pozostawienie w niej odzieży wierzchniej jest obowiązkowe.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.
  3. Osoba pozostawiająca rzeczy w szatni dostaje numerek. Za zgubienie numerka obowiązuje opłata w wysokości 30,00 zł.
 1. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej 7 dni od zakończenia Imprezy, wysyłając je 
   w liście poleconym na adres organizatora.
  2. Organizator rozpatrzy każdą poprawnie złożoną reklamację w ciągu 14 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres podany w piśmie reklamacyjnym.
Copyright @ 2019 Kantyna Portowa
projekt i wykonanie MOAI
Dziś polecamy ^